späť

07.11.2019 „Komplexná ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v PL-SK pohraničí“

 

https://sk.plsk.eu/documents/19504/0/Footer+Image/3a30c6a5-9d44-45bc-b36e-0001fa333984?t=1447332814662

Obec Oravská Lesná, Powiat Zywiecki a Obec Zákamenné realizujú projekt s názvom:

 „Komplexná ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v PL-SK pohraničí“,  ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

 

Vedúci partner: Obec Oravská Lesná

Partner projektu 1: Powiat Zywiecki

Partner projektu 2: Obec Zákamenné

Kód projektu: PLSK.01.01.00-SK-0155/17

Obdobie realizácie: 1.11.2019 – 31.10.2021

Stručný popis projektu:

Identifikovanými problémami pohraničia sú nízka úroveň zachovávania kultúrneho dedičstva, jeho nedostatočná propagácia, nízka úroveň atraktivity regiónu z pohľadu príležitostí pre jeho spoznanie, trávenia voľného času spoznávaním dedičstva, integrácia pohraničného regiónu do jedného celku. Súčasne je málo prezentované prírodné dedičstvo.

Všetky uvedené problémy chce projekt riešiť.

U partnerov sa vytvorí zázemie pre zachovávanie kultúrneho a prírodného dedičstva.

Zmodernizujú sa úseky medzinárodnej cyklotrasy v Poľsku i na Slovensku (vytvoria sa samostatné cyklochodníky v rámci medzinárodného koridoru), vytvorí sa expozícia prírodného a kult. dedičstva, dôjde k renovácii historickej kultúrnej pamiatky (Kalvária Zákamenné), vybudujeme informačnú kanceláriu na poskytovanie informácií o prír. a kult. dedičstva v PL-SK regióne, vybudujeme parkovisko pri cezhraničnej cyklotrase, vytvoríme web stránku o cezhraničných trasách u partnerov osadíme informačné tabule o prír. a kult. dedičstve, na ktorých sa budú tiež nachádzať QR kódy použiteľné pre mobilné komunikačné zariadenia (tablety, smartfony..).

Projekt rieši komplexne identifikované problémy pohraničia, v oblasti prírodného a kult. dedičstva i s využitím moderných technológií.

Zavedieme systém spoločných podujatí na zachovanie spoločného kultúrneho i prírodného dedičstva.

Na ochranu prírodného dedičstva osadíme informačné tabule prezentujúce prírodný potenciál regiónu, jeho faunu, flóru dokonca s využitím moderných IKT technológií, vytvoríme nový E-nástroj , ktorý popíše cezhraničné turistické trasy v regióne, jeho prí. a kult. bohatstvo, pomôže tak v prezentácii dedičstva modernými technológiami Uvedenými aktivitami zatraktívnime región našich obcí, čo tu pritiahne množstvo turistov, pre ktorých tak rozšírime ponuku možností využitia trás, na ktorých môžu spoznať kultúrne a prírodné dedičstvo spoločného územia.

Hlavný cieľ projektu: Komplexnými aktivitami projektu ochraňovať,propagovať a rozvíjať prír. a kult. dedičstvo nášho PL-SK regiónu

Špecifický cieľ projektu:

Zvýšenie využívania prírodného a kultúrneho dedičstva

partnerov

ýška schválených výdavkov projektu celkovo: 1 675 566,01 Eur.

Spolufinancovanie z ERDF: 1 424 231,08 Eur

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 65 798,76 Eur

Obec Oravská Lesná, Powiat Zywiecki a Obec Zákamenné realyzuja projekt pod tytulem:

 „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK“,  który został zatwierdzony do realizacji w ramach naboru do składania wniosków w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, Oś priorytetowa nr. 1: " Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza ".

Partner wiodący: Obec Oravská Lesná

Partner projektu 1: Powiat Zywiecki

Partner projektu 2: Obec Zákamenné

Kod projektu: PLSK.01.01.00-SK-0155/17

Okres realizacji: 1.11.2019 – 31.10.2021

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet