späť

25.11.2020 Návrh na dodatok č. 4/2020 k VZN 1/2016 o komunálnych odpadoch

Návrh na Dodatok č. 4/2020 k Všeobecne záväznemu nariadeniu č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zákamenné

Návrh Dodatku č. 3/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Zákamenné č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálny odbapy a drobné stavebné odpady

Úradna tabuľa

Obecné oznamy

Osobný údaj

Obrázok

Organizácie a spolky v obci

napiste nam podnet Pošlite nám svoje názory, podnety a pripomienky
Napísať podnet